Lạ kỳ thôn chỉ 1 hộ dân vẫn đầy đủ bộ máy hành chính