Kỳ lạ dân tự bỏ tiền nâng cấp đường, phường cưỡng chế phá dỡ!