Kon Tum: Tạm ngừng cấp phép đối với mỏ cát Đắk Trăm