Kon Tum: Giếng trơ đáy 3 tháng, làng khát Kà Bầy được tiếp nước sạch