Kon Tum: Có khuất tất khi vận chuyển gỗ tang vật ra khỏi rừng?