Kon Tum: Cần kiểm tra lại trường hợp không hy sinh lại có tên trên bia liệt sỹ