Kon Tum: Bỏ lúa trồng… cỏ - Chuyển bất lợi sang có lợi