Kịp thời cứu thanh niên bị máy cắt cỏ cứa đứt khí quản

15/0,444