Kinh ngạc 'siêu phản Thế Giới' của đại gia Việt giá 3,7 tỷ