Kinh ngạc dàn pháo cối tự hành mới của pháo binh Việt Nam