Kinh hãi đốt vàng mã đốt luôn cả cây xăng, gây chết người