Kim Lý: "Quan hệ của tôi và Hà Hồ thuận theo tự nhiên, không giả tạo"