Kiệu cháu ra hồ nước sâu, 2 ông cháu đuối nước thương tâm