Kiến nghị xử lý 971 người mà có đến 940 người “được”... phê bình, kiểm điểm!