Kiểm sát viên, phóng viên và công an bị đánh ngay tại tòa