Kiểm lâm có bồi thường nếu 3 cây đa khổng lồ chết khi bị tạm giữ?