Kiểm điểm trách nhiệm 3 cơ quan vụ sai sót giấy tờ đi máy bay

13/0,467