Khúc gỗ trôi sông tưởng vô giá trị nhưng lại là cả gia tài 68 tỷ