Không ngờ dân Hà Nội dám nuôi loài thủy quái Amazon này trong nhà