Không mưa, khu giàu nhất Sài Gòn vẫn lênh láng nước