Không ghi âm hoặc ghi hình thì không được hỏi cung, lấy lời khai