Không đến Pháp vẫn có thể check-in với những phiên bản Eiffel này