Không đến cuộc họp chống bão, Bộ Công Thương bị nhắc nhở

13/0,762