Không đánh thuế tài sản, Việt Nam có thể về thời phong kiến kiểu mới