Khống chế kẻ ngáo, 10 lính PCCC có nguy cơ phơi nhiễm