'Không chấp nhận nền hành chính công gây phiền hà, sách nhiễu người dân'