Khởi tố người đánh bác sĩ vì không cho quay phim mổ đẻ cho vợ