Khóc ròng vì hơn 100 tấn cá đặc sản chết trắng ở TT-Huế