Khóc, cười nuôi chim tiền tỷ: Bên dụ, bên đuổi, dễ sinh manh động