Khoảng 360.000 mã độc mới mỗi ngày, cần tăng cường an toàn an ninh mạng