Khoa học đã chứng minh: Nhìn ngực phụ nữ giúp đàn ông sống lâu hơn