Khiển trách nữ giám thị gian lận trong kỳ thi học sinh giỏi