Khi ông Đoàn Ngọc Hải bớt xuống đường: Nhức nhối xử lý lấn chiếm loạn xà ngầu