Khi ông Đoàn Ngọc Hải bớt xuống đường - Kỳ 1: Phường Bến Thành hiến kế gì?