Khen Sài Gòn 'đất lành chim đậu' nhưng 'chim' về nhiều quá lấy gì sống