Khánh thành hầm chui Điện Biên Phủ ngay trước Tuần lễ cấp cao APEC