Khám xe khách phát hiện số lượng lớn pháo nổ, súng, dao kiếm