Khaisilk: Kiểm tra việc 2 cán bộ chỉ bị hạ khen thưởng