Khaisilk đã 'móc túi' khách hàng khủng khiếp thế nào?

19/1,225