Khai mạc hội chợ thực phẩm lớn nhất từ trước đến nay