Khách Trung Quốc vào chùa, lập hòm công đức thu 200.000 đồng/người