Khách hát nháo nhào bỏ chạy khi 5 quán karaoke bốc cháy