Khách hàng tố công ty cầm hàng trăm tỉ rồi im lặng