Khách hàng tiếp tục tố xe Ford lỗi hộp số

15/1,700