Khách hàng "nháo nhào" vì Viettel nhắn tin bổ sung ảnh

13/4,641