Kẻ đoạt mạng đồng nghiệp bằng 14 nhát dao lĩnh án tử