JLL: Việt Nam - Trung tâm công nghiệp mới của Đông Nam Á