Infographic: Quốc hội sôi động với những phát ngôn mạnh mẽ