Hủy nhiều chuyến bay đi/đến miền Trung, Tây Nguyên vì bão số 14