Hủy đơn hàng, ô tô nhập khẩu bất ngờ tăng giá mạnh